ALGEMENE VOORWAARDEN CLEINE COACHING EN BEGELEIDING V.O.F. Lid NBBU


ALGEMEEN

 1. Deze algemene voorwaarden (“Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke offerte, aanbieding, overeenkomst of rechtsverhouding tussen Cleine Coaching en Begeleiding VOF. (“Cleine Coaching en Begeleiding”) en een wederpartij (“Opdrachtgever/Wederpartij”), waarbij Cleine Coaching en Begeleiding werkzaamheden verricht, laat verrichten of zal (laten) verrichten ten behoeve van Opdrachtgever/Wederpartij.

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt door Cleine Coaching en Begeleiding uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. De Algemene Voorwaarden zijn automatisch ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten.

 1. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen niet zijnde aanvullende- en vervolgopdrachten.
 1. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Cleine Coaching en Begeleiding en Opdrachtgever/Wederpartij in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige casu quo vernietigde bepalingen overeen te komen,waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige casu quo vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 1. De Algemene Voorwaarden zijn geschreven met als uitgangspunt het bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten van opdracht met Opdrachtgever dan wel Wederpartij zijnde een zelfstandige zorgverlener, betreffende het verlenen van zorg, alles in de meest ruime zin van het woord (de “Opdracht”). Onder zorg wordt onder meer verstaan het verlenen van begeleiding, verzorging en verpleging.
 1. Cleine Coaching en Begeleiding is bevoegd eenzijdig de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van nieuwe opdrachten en op de werkzaamheden van lopende opdrachten vanaf het moment dat de wijzigingen ingaan, mits de Algemene Voorwaarden aan Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld

 1. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
 2. Alle door Cleine Coaching en Begeleiding uitgebrachte aanbiedingen, offertes en de daarbij verstrekte gegevens zijn vrijblijvend, behoudens voor zover in de aanbieding dan wel offerte anders is aangegeven. Hoewel alle bij de aanbiedingen en offerte verstrekte prijzen, brochures en andere gegevens zo nauwkeurig mogelijk worden opgegeven, zijn deze opgaven slechts bindend voor zover dat uitdrukkelijk is aangegeven.

 1. Alle offertes en aanbiedingen worden uitgebracht op basis van de door Opdrachtgever/Wederpartij verstrekte informatie. Opdrachtgever/Wederpartij is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de Opdracht te verstrekken aan Cleine Coaching en Begeleiding, alsmede alle door Opdrachtnemer redelijkerwijs daartoe verlangde gegevens en informatie. Opdrachtgever/Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Cleine Coaching en Begeleiding verstrekte gegevens en informatie. Voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden kan Cleine Coaching en Begeleiding nimmer aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden.

 1. Een Opdracht met Opdrachtgever/Wederpartij komt eerst tot stand indien en zodra Cleine Coaching en Begeleiding de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst van Opdracht kan Cleine Coaching en Begeleiding slechts worden vertegenwoordigd door de daartoe gemachtigde vennoten van Cleine Coaching en Begeleiding V.O.F.

 1. Cleine Coaching en Begeleiding is in geen geval gehouden een aanvang te nemen met het uitvoeren van de Opdracht, alvorens Opdrachtgever/Wederpartij de overeenkomst van Opdracht voor akkoord ondertekend aan Cleine Coaching en Begeleiding heeft geretourneerd.

 1. Eventuele aanvullende afspraken c.q. wijzigingen kunnen slechts bindend worden overeengekomen indien zulks schriftelijk geschiedt.

 1. Bij elke overeenkomst geldt dat deze zijdens Cleine Coaching en Begeleiding wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever/Wederpartij – zulks uitsluitend ter beoordeling van Cleine Coaching en Begeleiding – kredietwaardig is om haar verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen. Voor het geval Cleine Coaching en Begeleiding tot het oordeel mocht komen dat een Opdrachtgever/Wederpartij niet kredietwaardig is, wordt Opdrachtgever/Wederpartij in de gelegenheid gesteld om middels verificatoire bescheiden de kredietwaardigheid aan te tonen. Het oordeel terzake blijft voorbehouden aan Cleine Coaching en Begeleiding.

 1. Cleine Coaching en Begeleiding is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever/Wederpartij zekerheid te eisen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen alvorens Cleine Coaching en Begeleiding haar verplichtingen op grond van de Opdracht (verder) nakomt.

III. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Cleine Coaching en Begeleiding is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege zijn verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs kan worden verwacht. Cleine Coaching en Begeleiding staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat. De Opdracht betreft een inspanningsverplichting van de zijde van Cleine Coaching en Begeleiding.

 1. Cleine Coaching en Begeleiding is vrij in de wijze van uitvoering van de haar gegeven opdracht. Cleine Coaching en Begeleiding ziet er bij de uitvoering van de Opdracht op toe dat de te bemiddelen zorgverleners beschikken over de opleiding die van hen verwacht wordt bij de uitvoering van hun zorgtaak.

 1. Zorgvrager en zorginstelling dienen te zorgen en in te staan voor behoorlijke en veilige werkomstandigheden, waarbij als criteria gelden de normen volgend uit de toepasselijke weten regelgeving.

IV.TERMIJNEN

 1. Overeengekomen voor Cleine Coaching en Begeleiding geldende termijnen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, geen fatale termijnen.

 1. Cleine Coaching en Begeleiding verplicht zich Opdrachtgever/Wederpartij tijdig te berichten indien het vermoeden bestaat dat een overeengekomen termijn niet gehaald wordt.

 1. Indien de termijnoverschrijding het gevolg is van overmacht, is Cleine Coaching en Begeleiding bevoegd de prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie.

OVERMACHT

 1. Indien er sprake is van een overmachtsituatie kan Cleine Coaching en Begeleiding nimmer gehouden worden tot het betalen van enige schadevergoeding.

 1. Er is sprake van overmacht in geval de situatie niet is te wijten aan schuld van Cleine Coaching en Begeleiding, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Cleine Coaching en Begeleiding komt.

 1. Cleine Coaching en Begeleiding verbindt zich Opdrachtgever/Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen, indien zich naar haar oordeel een overmachtsituatie voordoet of zal voordoen. Partijen treden alsdan in overleg over de termijn waarbinnen dan wel of Cleine Coaching en Begeleiding alsnog zal (trachten te) presteren. VI.TARIEVEN

 1. Cleine Coaching en Begeleiding brengt voor haar werkzaamheden periodiek het honorarium in rekening conform de afspraken overeengekomen in de overeenkomst van Opdracht tussen Cleine Coaching en Begeleiding en Opdrachtgever/Wederpartij, een en ander te vermeerderen met omzetbelasting en eventuele andere bij wet verplichte belastingen en/of heffingen. Alle gehanteerde tarieven worden vermeld in Euro’s.

 1. Cleine Coaching en Begeleiding is te allen tijde bevoegd om de overeengekomen tarieven eenzijdig te wijzigen per een toekomstige datum en per opdracht. Wijzigingen van tarieven worden schriftelijk medegedeeld en treden, behoudens schriftelijk bezwaar van Opdrachtgever/ Wederpartij binnen 7 dagen na verzending van de mededeling, 7 dagen na de mededeling

in werking.


 1. Indien Opdrachtgever/Wederpartij tijdig en op de conform lid 2 voorgeschreven wijze bezwaar maakt tegen de voorgestelde tariefwijziging, treden partijen terstond met elkaar in overleg. Voor het geval partijen niet binnen een redelijke termijn overeenstemming bereiken, eindigt de tussen partijen gesloten overeenkomst van Opdracht per de eerste van de maand volgend op de maand waarin partijen overleg hebben gevoerd.

 1. Opdrachtgever/Wederpartij is te allen tijde gebonden aan een tariefwijziging ten gevolge van veranderende wet- en/of regelgeving. VII.

BETALING

 1. In afwijking van het bepaalde in artikel IV lid 1 zijn de in dit artikel opgenomen termijnen fatale termijnen.

 1. Betaling van facturen door Opdrachtgever/ Wederpartij aan Cleine Coaching en Begeleiding dient zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum op de bankrekening vermeld op de factuur, De op de bank- of giroafschriften van Cleine Coaching en Begeleiding aangegeven valutadatum is bepalend en geldt derhalve als dag van betaling. Indien betaling niet binnen deze termijn plaatsvindt, is Opdrachtgever/Wederpartij in verzuim en is Cleine Coaching en Begeleiding gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor rekening van Opdrachtgever/Wederpartij.

 1. Indien Opdrachtgever/Wederpartij een verschuldigd bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft voldaan, kan Cleine Coaching en Begeleiding, nadat Opdrachtgever/Wederpartij daarvan in kennis is gesteld, zijn werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever/Wederpartij opschorten. Cleine Coaching en Begeleiding is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

 1. Enige ontvangen betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de oudste factuur en de lopende rente.

 1. Reclames met betrekking tot een factuur dienen schriftelijk en gemotiveerd binnen 8 dagen na factuurdatum aan Cleine Coaching

en Begeleiding te worden kenbaar gemaakt. De bewijslast betreffende het tijdig indienen van de reclame rust bij Opdrachtgever/Wederpartij. Indien niet binnen de genoemde termijn een reclame wordt ontvangen, wordt de factuur geacht door Opdrachtgever/Wederpartij te zijn aanvaard en als juist te zijn erkend. Algemene Voorwaarden Cleine Coaching en Begeleiding VOF 3 6. Een reclame als in lid 5 bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever/Wederpartij niet op.


VIII. BEËINDIGING OVEREENKOMST

 1. Cleine Coaching en Begeleiding heeft te allen tijde het recht de overeenkomst van Opdracht met inachtneming van een maand opzegtermijn te beëindigen. Deze opzegging zal schriftelijk geschieden.

 1. In geval: · Opdrachtgever/Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, toegelaten wordt tot de WSNP en/of; · beslag gelegd wordt op (een deel van) de goederen van Opdrachtgever/Wederpartij en/of; · Opdrachtgever/Wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld en/of; · Opdrachtgever/Wederpartij een op grond van deze overeenkomst of de toepasselijke wet- en/of regelgeving op hem/haar rustende verplichting niet nakomt na daartoe indien nodig schriftelijk in gebreke te zijn gesteld en/of; · Opdrachtgever/Wederpartij haar onderneming of een belangrijk deel daarvan staakt of overdraagt; zijn alle verplichtingen direct opeisbaar en heeft Cleine Coaching en Begeleiding de bevoegdheid alle lopende overeenkomsten van Opdracht met onmiddellijke ingang eenzijdig te beëindigen. Cleine Coaching en Begeleiding is in die gevallen met onmiddellijke ingang ontslagen van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever/Wederpartij.

 1. De overeenkomst van Opdracht wordt met onmiddellijke ingang beëindigd indien afmelding van de zorg binnen 12 uur geschiedt wegens het overlijden van de patiënt.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Cleine Coaching en Begeleiding sluit nadrukkelijk elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de door haar bemiddelde zorgverleners uit.

 1. Cleine Coaching en Begeleiding is slechts aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever/Wederpartij waar er sprake is van een tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst van Opdracht voor zover deze tekortkoming het directe gevolg is van gebrek aan zorgvuldigheid van de Cleine Coaching en Begeleiding, die in redelijkheid van de Cleine Coaching en Begeleiding mocht worden verwacht dan wel er sprake is van grove schuld of opzet van de zijde van Cleine Coaching en Begeleiding. Een en ander nadat Cleine Coaching en Begeleiding door Opdrachtgever/Wederpartij schriftelijk in gebreke is gesteld om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen.

 1. Cleine Coaching en Begeleiding is nooit aansprakelijk voor indirecte dan wel gevolgschade.

 1. Indien bij de uitvoering van een Opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van Cleine Coaching en Begeleiding leidt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Cleine Coaching en Begeleiding afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat Cleine Coaching en Begeleiding in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige twee zinnen is een nalaten aan de zijde van Cleine Coaching en Begeleiding begrepen.

 1. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Cleine Coaching en Begeleiding voor zijn werkzaamheden in het kader van de overeenkomst van Opdracht van Opdrachtgever/Wederpartij heeft ontvangen. Bij Opdrachten die een langere looptijd hebben dan 3 maanden geldt een verdere beperking van de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Cleine Coaching en Begeleiding voor zijn werkzaamheden in het kader van die overeenkomst van opdracht over de laatste 3 maanden van Opdrachtgever/Wederpartij heeft ontvangen.

 1. De aansprakelijkheid van Cleine Coaching en Begeleiding gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van een overeenkomst van Opdracht of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval indien Opdrachtgever/Wederpartij niet binnen zes maanden na de gebeurtenis waaruit de schade voortvloeit en waarvoor Cleine

Coaching en Begeleiding aansprakelijk is een duidelijk geformuleerde concrete claim indiende.


 1. Opdrachtgever/Wederpartij vrijwaart Cleine Coaching en Begeleiding voor aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst van Opdracht voor Opdrachtgever/Wederpartij.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
 2. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 2. Alle geschillen die tussen Cleine Coaching en Begeleiding en Opdrachtgever/Wederpartij mochten ontstaan over de (uitvoering van de) Opdracht dan wel de interpretatie van deze Algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Zwolle