Op onderstaande gedragscode zit geen copywright en mag zo vaak als mogelijk gekopieerd en verspreid worden.

A. Inleiding

Deze gedragcode is bedoeld voor alle personeel en Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) die namens Cleine Coaching werkzaamheden uitvoeren zoals ;

  • Crisisinterventie in zorg en onderwijs

 

  • Individuele begeleiding in zorg en onderwijs

 

  • Groepsbegeleiding in zorg en onderwijs

 

  • Geven van adviezen, trainingen en (team) coaching in zorg en onderwijs

Deze gedragscode is door Cleine Coaching opgesteld om personeel en zzp'ers duidelijkheid en houvast te geven in hun professionele omgang met cliënten en medewerkers van instellingen, ouders;

Om beleid, wet en regelgeving om te zetten in concrete gedragsregels op het gebied van bejegening, agressie,discriminatie, seksualiteit en privacy.

Deze gedragscode is gebaseerd op het Nederlands recht, verpleegkundige beroepsprofiel en de door de  World Health Organisation (WHO) beschreven rechten van de mens.

B. Bejegening

  1.  Ik ben me bewust van de invloed van mijn handelen op de kwaliteit van zorg en ondersteuning voor de cliënt, medewerkers en opdrachtgever.

 

  1. Ik benader de cliënt als een uniek persoon en met een eigen identiteit en heb oog voor individuele keuzes.

 

  1. Ik sta open voor andere opvattingen en ben me bewust van mijn eigen normen en waarden.

 

  1. Ik respecteer de cliënt zijn/haar geestelijke en lichamelijke integriteit.

 

  1.  Ik kom gemaakte afspraken na  die ik maak met de cliënt of die staan beschreven in het zorgplan.

 

  1.  Ik biedt de cliënt bescherming tegen gevaar, lichamelijk letsel die gezien zijn/haar ontwikkeling niet zijn te overzien.

 

  1.  Ik bescherm de cliënt tegen  geestelijke onrust ,onderdrukking, pesten

 

  1.  Ik betrek de cliënt zoveel mogelijk bij zijn/haar  verzorging, maken van eigen  keuzes en dring  mijn hulp niet op.  Zelf laten handelen doen waar mogelijk.

 

  1.  Ik span mij in om de cliënt te begrijpen, om bij zijn/haar belevingswereld en zorgvraag  aan te sluiten.

 

  1.  Ik ben mij bewust van het feit dat ik als hulpverlener een machtspositie inneem ten opzichten van de cliënt/deelnemer.  Ik bedreig de cliënt/deelnemer  niet en gebruik  geen  enkele vorm geweld .

 

  1.  Ik onthoudt  cliënt/deelnemer  niets waarop hij/zij recht heeft op basis van de rechten van de mens. bijv. eten/ drinken, bescherming.

 

  1.  Ik confronteer de cliënt/deelnemer  niet met informatie (spraak,tekst,  beeld) die door de cliënt als kwetsend kan worden ervaren en /of niet passen  in zijn/haar belevingswereld .

 

  1.  Ik discrimineer niet, wat inhoud dat ik geen onderscheid, uitsluiting,  beperking en voorkeur toepas in het  verlenen van zorg.

 

  1.  Ik gooi niet ongevraagd spullen van een cliënt/deelnemer  weg, maar doe dit in samenwerking met de cliënt (zover de cliënt dit kan overzien, bijv. gevaar) of  met toestemming van wettelijk vertegen-woordiger.

 

  1.  Ik geef op eigen gezag geen invulling aan ethische en levensbeschouwelijke vraagstukken.

 

  1.  Ik ben mij bewust van mijn professionele rol als ik cliënt/deelnemer  ontmoet buiten  mijn werktijden

C. seksualiteit en lichamelijke integriteit

  1. Ik ben mij bewust van mijn  grenzen als het gaat om belonen, knuffelen, troosten etc..

 

  1.  Als ik in dienst ben, en ik een slaapdienst heb, slaap ik gescheiden van de cliënt / deelnemer in een andere ruimte.

 

  1.  Ik laat de cliënt/deelnemer niet bloot achter, als ik wordt weggeroepen is dat alleen in een noodsituatie maar bedek de cliënt zoveel mogelijk bijv. met handdoek, badjas.

 

  1.  Ik respecteer en bewaak het natuurlijke schaamtegevoel van een cliënt/deelnemer.

 

  1.  Ik benoem wat ik doe in de lichamelijke verzorging en raak de cliënt/deelnemer  niet onnodig aan of op een zodanige wijze dat de cliënt en/of ik deze aanraking als seksueel of erotisch zal ervaren. Denk daarbij aan het aanraken van erogene zones.

 

  1. Ik ondersteun de cliënt/deelnemer bij het verkennen van persoonlijke grenzen t.a.v. lichamelijkheid, verzorging  en intimiteit.

 

  1. Ik onderschrijf dat alle seksuele contacten met cliënten / deelnemer zoals verlenen van directe seksuele hulp, hulp bij zelfbevrediging en het seksueel bevredigen van cliënten ongeacht vorm, ontoelaatbaar zijn.

D. privacy

  1.  Ik dring  niet verder in het privacyleven van de cliënt /deelnemer door dan nodig is binnen het zorgplan.

 

  1.  Ik loop niet ongevraagd  privéruimte binnen van cliënt /deelnemer. Kondig jezelf aan door te kloppen.

 

  1.  Ik bied de cliënt/deelnemer de gelegenheid zich in afzondering te douchen, naar het toilet te gaan , aan te kleden.

 

  1.  Ik  doe geen toespelingen  door verhalen en namen in het openbaar te uiten die te maken hebben met de                 cliënt/deelnemer .

 

  1.  Ik lees geen post of e-mail bestemd voor de cliënt/deelnemer tenzij dat toegestaan is vanuit zijn/haar ontwikkelingsniveau en/of zorgplan.

 

  1. Ik laat geen informatie openstaan van de cliënt/deelnemer die dan ook toegankelijk zijn voor derden.

 

  1.  Ik maak geen foto's / filmbeelden van cliënt/deelnemer zonder uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van cliënt / deelnemer en/of diens wettelijke vertegenwoordiger.

 

  1.  Foto's en filmbeelden van cliënt/deelnemer die gemaakt zijn met toestemming blijven op de werkplek .

 

  1. Ik gebruik geen telefoon voor eigen doeleinden als ik in begeleidings-  en/of  verzorgings- momenten ben met cliënten /deelnemers.

E. Samenwerking met, en bejegening van medewerkers

  1. Ik neem altijd mijn professionele grenzen in acht.

 

  1.  Ik discrimineer niet in mijn beslissingen vanwege ras, afkomst, godsdienst, geslacht levensovertuiging en/of seksuele geaardheid. (of het ertoe aanzetten)

 

  1.  Ik onthoud me van elke opmerking over uiterlijk, dubbelzinnige toespelingen en toenaderingspogingen die ervaren kunnen worden als (seksueel) bedreigend.

 

  1.  Ik geef geen ongevraagd adviezen aan medewerkers en ben me bewust van individuele- en/of teamprocessen.

 

  1.  Ik onthoud mij van het gebruik van machtsmisbruik.

 

  1. Zonder diens uitdrukkelijke toestemming raak ik nooit een collega op een zodanige manier aan, dat de collega en/of ik deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of  erotisch zal ervaren.

 

  1.  Ik ontvang/verzend, tijdens bemiddeling door Cleine Coaching, geen post en/of  e-mail met teksten en/of afbeeldingen van seksuele, discriminerende racistische, bedreigende en)
   pestende / treiterende  aard. (of het er toe aanzetten)

 

  1.  Ik onthoud me van elke vorm van systematisch vijandig gedrag dat gericht is op een specifieke medewerker of groep van medewerkers zoals pesten, roddelen, intimidatie, racisme,  discriminatie.

 

  1.  Ik gebruik middelen  die mijn ter beschikking staan uitsluitend voor werkdoeleinden (bijv. computers). Ik bekijk/verzend, in dienst van Cleine Coaching, al of niet zichtbaar voor anderen, geen erotische, pornografische, racistische, discrimineerden bedreigende teksten / afbeeldingen via internet of op andere wijze.

 

  1.  Ik respecteer de werkruimten en spullen van de opdrachtgever die mij ter dienste staan in het uitvoeren van mijn werk.

F. Leidraad in contact met anderen:

  1. Ik ga er vanuit dat de ander het beste met je voor heeft. (tot het tegendeel bewezen is)

 

  1. Ik confronteer "niet respect"met respect en nodig de ander zo uit alsnog respect te tonen.

 

  1. Ik sta open voor als de ander positief reageert (ontvang).

 

  1. Ik ben  niet verantwoordelijk voor de meeste dingen die gebeuren, wel voor de manier waarop ik reageer.

 

  1. Ik spreek zoveel mogelijk in de ik-vorm.

 

  1. Ik respecteer andermans opvattingen ook al ben je het er niet mee eens.

 

  1. Iedereen heeft zijn eigen interpretatie van de dingen die hij/zij waarneemt, één waarheid bestaat dus niet.

 

  1. Als ik toch een keuze heb, dan denk ik positief.

 

  1. Ik verspil geen tijd met dingen niet doen, ik richt me op wat ik wel wil. (bijv. zaken bespreekbaar maken)

 

Contact